Voice.Global website

 • Organisation

  WDARE (Women with Disabilities taking Action on Our Reproductiveand Human Rights). Ang WDARE ay binubuo ng mga kababaihang may kapansanan nanangahas na harapin ang mga katotohanan sa aming mga buhay,hindi lamang bilang mga may kapansanan kundi bilang kababaihannanakakaranas ng iba’t-ibang porma ng diskriminasyon at pang-aabuso. Sang-ayon sa Philippine Statistics Administration, tinatayang 12% ng mga Pilipino nasa edad na 15 taong gulang pataas ay maykapansanan at mas malaking porsyento dito ay kababaihan. Ibigsabihin, marami kaming Pilipinong kababaihang may kapansanan nakung magsasama-sama ay maaaring maging isang malakas napwersa para sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihang maykapansanan. Sa matagal na panahon, karamihan ng kababaihangmay kapansanan ay nasa loob lamang ng tahanan at hindi nakikilahoksa mga usaping panlipunan. Ito ay dahil sa walang espasyo atreasonable accommodation na ibinibigay ang lipunan para kami aymakalahok. Ang hindi namin paglahok sa mga usaping panlipunan aynagreresulta sa aming exclusion, pagiging bulnerable sa karahasan,at hindi pagsasa alang-alang ng aming mga pangangailangan. Ilan nalamang ito ay ang mga sumusunod: • limitado o walang accessnaming sa trabaho; • karanasan sa iba’t-ibang porma ng gender-based violence katulad ng sexual harassment, sexual abuse/rape,domestic violence; • karahasan sa sexual at pang reproduktibongkarapatan ng kababaihan, halimbawa, sapilitang Nitong 2020, sapanahon ng pandemya at community quarantine, ito ay nagdulot ngibayong paghihirap para sa mga kababaihang may kapansanan atnapalala ang nito ang aming exclusion. Hindi kami nasangguni kunganno ang mga pangangailangan namin, marami sa amin ang hindinakakuha ng ayuda mula sa Social Amelioration Program, at ibangserbisyo. Marami man ang kababaihang may kapansanan sa Pilipinasay hindi kami naisasama dahil walang espasyo para sa amin at kamiay tikom, kanya-kanya at di nakikialam sa mga panlipunang usapin.Dahil dito, nakita ng WDARE na napapanahon na at ang kahalagahanna lumabas ang kababaihang may kapansanan, magsama-sama atmaging mukha at boses ng kababaihang may kapansanan. Angproyektong ito na may pamagat na “Mangahas: Ang Pag-o-organisang WDARE sa Hanay ng Kababaihang May Kapansanan,” ayisangmalaking hamon para sa kababaihang may kapansanan. Kailangangmangahas at baguhin sarili, sa kapwa babae at para sa lipunan.Pangkalahatang Layunin: Sa loob ng isang taon, ang WDARE aykinikilala na organisasyon ng kababaihang may kapansanan nanagsusulong ng karapatan ng kababaihang may kapansanan atlumalahok sa mga usaping panlipunan. Mga Partikular na Layunin: 1.Maiparehistro ang WDARE samga ahensya upang maging legal angkatayuan nito. 2. Mabuo ang mga batas ng organisasyon na siyanggagabay sa mga kasapi 3. Magkaroonng kakayahan ang mgamiyembro ng WDARE na patakbuhin at pamunuan ang organisasyon4. Magkaroon ng strategic planning ang WDARE upang maging giyanito sa pagkilos sa mga susunod na taon.

  • Organisation

   WDARE (Women with Disabilities taking Action on Our Reproductiveand Human Rights). Ang WDARE ay binubuo ng mga kababaihang may kapansanan nanangahas na harapin ang mga katotohanan sa aming mga buhay,hindi lamang bilang mga may kapansanan kundi bilang kababaihannanakakaranas ng iba’t-ibang porma ng diskriminasyon at pang-aabuso. Sang-ayon sa Philippine Statistics Administration, tinatayang 12% ng mga Pilipino nasa edad na 15 taong gulang pataas ay maykapansanan at mas malaking porsyento dito ay kababaihan. Ibigsabihin, marami kaming Pilipinong kababaihang may kapansanan nakung magsasama-sama ay maaaring maging isang malakas napwersa para sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihang maykapansanan. Sa matagal na panahon, karamihan ng kababaihangmay kapansanan ay nasa loob lamang ng tahanan at hindi nakikilahoksa mga usaping panlipunan. Ito ay dahil sa walang espasyo atreasonable accommodation na ibinibigay ang lipunan para kami aymakalahok. Ang hindi namin paglahok sa mga usaping panlipunan aynagreresulta sa aming exclusion, pagiging bulnerable sa karahasan,at hindi pagsasa alang-alang ng aming mga pangangailangan. Ilan nalamang ito ay ang mga sumusunod: • limitado o walang accessnaming sa trabaho; • karanasan sa iba’t-ibang porma ng gender-based violence katulad ng sexual harassment, sexual abuse/rape,domestic violence; • karahasan sa sexual at pang reproduktibongkarapatan ng kababaihan, halimbawa, sapilitang Nitong 2020, sapanahon ng pandemya at community quarantine, ito ay nagdulot ngibayong paghihirap para sa mga kababaihang may kapansanan atnapalala ang nito ang aming exclusion. Hindi kami nasangguni kunganno ang mga pangangailangan namin, marami sa amin ang hindinakakuha ng ayuda mula sa Social Amelioration Program, at ibangserbisyo. Marami man ang kababaihang may kapansanan sa Pilipinasay hindi kami naisasama dahil walang espasyo para sa amin at kamiay tikom, kanya-kanya at di nakikialam sa mga panlipunang usapin.Dahil dito, nakita ng WDARE na napapanahon na at ang kahalagahanna lumabas ang kababaihang may kapansanan, magsama-sama atmaging mukha at boses ng kababaihang may kapansanan. Angproyektong ito na may pamagat na “Mangahas: Ang Pag-o-organisang WDARE sa Hanay ng Kababaihang May Kapansanan,” ayisangmalaking hamon para sa kababaihang may kapansanan. Kailangangmangahas at baguhin sarili, sa kapwa babae at para sa lipunan.Pangkalahatang Layunin: Sa loob ng isang taon, ang WDARE aykinikilala na organisasyon ng kababaihang may kapansanan nanagsusulong ng karapatan ng kababaihang may kapansanan atlumalahok sa mga usaping panlipunan. Mga Partikular na Layunin: 1.Maiparehistro ang WDARE samga ahensya upang maging legal angkatayuan nito. 2. Mabuo ang mga batas ng organisasyon na siyanggagabay sa mga kasapi 3. Magkaroonng kakayahan ang mgamiyembro ng WDARE na patakbuhin at pamunuan ang organisasyon4. Magkaroon ng strategic planning ang WDARE upang maging giyanito sa pagkilos sa mga susunod na taon.

  • Project

   Full Project Title: Mangahas: Ang Pag -o-organisa ng WDARE sa Hanay ngKababaihang May Kapansanan

   Ang WDARE ay binubuo ng mga kababaihang may kapansanan nanangahas na harapin ang mga katotohanan sa aming mga buhay,hindi lamang bilang mga may kapansanankundi bilang kababaihanna nakakaranas ng iba’t-ibang porma ng diskriminasyon at pang-aabuso. Sang-ayon sa Philippine Statistics Administration,tinatayang 12% ng mga Pilipino nasa edad na 15 taong gulang pataas ay maykapansanan at mas malaking porsyento dito ay kababaihan. Ibigsabihin, marami kaming Pilipinong kababaihang may kapansanan nakung magsasama-sama ay maaaring maging isang malakas napwersa parasa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihang maykapansanan. Sa matagal na panahon, karamihan ng kababaihangmay kapansanan ay nasa loob lamang ng tahanan at hindi nakikilahoksa mga usaping panlipunan. Ito ay dahil sa walang espasyo atreasonable accommodation na ibinibigay ang lipunan para kami aymakalahok. Ang hindi namin paglahok sa mga usaping panlipunanaynagreresulta sa aming exclusion, pagiging bulnerable sa karahasan,at hindi pagsasa alang-alang ng aming mga pangangailangan. Ilan nalamang ito ay ang mga sumusunod: • limitado o walang accessnaming sa trabaho; • karanasan sa iba’t-ibang porma ng gender-based violence katulad ng sexual harassment, sexual abuse/rape,domestic violence; • karahasan sa sexual at pang reproduktibongkarapatan ng kababaihan, halimbawa, sapilitang Nitong 2020, sapanahon ng pandemya at community quarantine, ito ay nagdulot ngibayong paghihirap para sa mga kababaihang may kapansanan atnapalala ang nito ang aming exclusion. Hindi kami nasangguni kunganno ang mga pangangailangan namin, marami sa amin ang hindinakakuhang ayuda mula sa Social Amelioration Program, at ibangserbisyo. Marami man ang kababaihang may kapansanan sa Pilipinasay hindi kaminaisasama dahil walang espasyo para sa amin at kamiay tikom, kanya-kanya at di nakikialam sa mga panlipunang usapin.Dahil dito, nakita ng WDARE na napapanahon na at ang kahalagahanna lumabas ang kababaihang may kapansanan, magsama-sama atmaging mukha at boses ng kababaihang may kapansanan. Angproyektong ito na may pamagat na “Mangahas: Ang Pag-o-organisang WDARE sa Hanay ng Kababaihang May Kapansanan,” ay isangmalaking hamon para sa kababaihang may kapansanan. Kailangangmangahas at baguhin sarili, sa kapwa babae at para sa lipunan.Pangkalahatang Layunin: Sa loob ng isang taon, ang WDARE aykinikilala na organisasyon ng kababaihang may kapansanan nanagsusulong ng karapatan ng kababaihang may kapansanan atlumalahok sa mga usaping panlipunan. Mga Partikular na Layunin: 1.Maiparehistroang WDARE sa mga ahensya upang maging legal angkatayuan nito. 2. Mabuo ang mga batas ng organisasyon na siyanggagabay sa mga kasapi3. Magkaroon ng kakayahan ang mgamiyembro ng WDARE na patakbuhin at pamunuan ang organisasyon4. Magkaroon ng strategic planning angWDARE upang maging giyanito sa pagkilos sa mga susunod na taon.

 • Project

  Full Project Title: Mangahas: Ang Pag -o-organisa ng WDARE sa Hanay ngKababaihang May Kapansanan

  Ang WDARE ay binubuo ng mga kababaihang may kapansanan nanangahas na harapin ang mga katotohanan sa aming mga buhay,hindi lamang bilang mga may kapansanankundi bilang kababaihanna nakakaranas ng iba’t-ibang porma ng diskriminasyon at pang-aabuso. Sang-ayon sa Philippine Statistics Administration,tinatayang 12% ng mga Pilipino nasa edad na 15 taong gulang pataas ay maykapansanan at mas malaking porsyento dito ay kababaihan. Ibigsabihin, marami kaming Pilipinong kababaihang may kapansanan nakung magsasama-sama ay maaaring maging isang malakas napwersa parasa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihang maykapansanan. Sa matagal na panahon, karamihan ng kababaihangmay kapansanan ay nasa loob lamang ng tahanan at hindi nakikilahoksa mga usaping panlipunan. Ito ay dahil sa walang espasyo atreasonable accommodation na ibinibigay ang lipunan para kami aymakalahok. Ang hindi namin paglahok sa mga usaping panlipunanaynagreresulta sa aming exclusion, pagiging bulnerable sa karahasan,at hindi pagsasa alang-alang ng aming mga pangangailangan. Ilan nalamang ito ay ang mga sumusunod: • limitado o walang accessnaming sa trabaho; • karanasan sa iba’t-ibang porma ng gender-based violence katulad ng sexual harassment, sexual abuse/rape,domestic violence; • karahasan sa sexual at pang reproduktibongkarapatan ng kababaihan, halimbawa, sapilitang Nitong 2020, sapanahon ng pandemya at community quarantine, ito ay nagdulot ngibayong paghihirap para sa mga kababaihang may kapansanan atnapalala ang nito ang aming exclusion. Hindi kami nasangguni kunganno ang mga pangangailangan namin, marami sa amin ang hindinakakuhang ayuda mula sa Social Amelioration Program, at ibangserbisyo. Marami man ang kababaihang may kapansanan sa Pilipinasay hindi kaminaisasama dahil walang espasyo para sa amin at kamiay tikom, kanya-kanya at di nakikialam sa mga panlipunang usapin.Dahil dito, nakita ng WDARE na napapanahon na at ang kahalagahanna lumabas ang kababaihang may kapansanan, magsama-sama atmaging mukha at boses ng kababaihang may kapansanan. Angproyektong ito na may pamagat na “Mangahas: Ang Pag-o-organisang WDARE sa Hanay ng Kababaihang May Kapansanan,” ay isangmalaking hamon para sa kababaihang may kapansanan. Kailangangmangahas at baguhin sarili, sa kapwa babae at para sa lipunan.Pangkalahatang Layunin: Sa loob ng isang taon, ang WDARE aykinikilala na organisasyon ng kababaihang may kapansanan nanagsusulong ng karapatan ng kababaihang may kapansanan atlumalahok sa mga usaping panlipunan. Mga Partikular na Layunin: 1.Maiparehistroang WDARE sa mga ahensya upang maging legal angkatayuan nito. 2. Mabuo ang mga batas ng organisasyon na siyanggagabay sa mga kasapi3. Magkaroon ng kakayahan ang mgamiyembro ng WDARE na patakbuhin at pamunuan ang organisasyon4. Magkaroon ng strategic planning angWDARE upang maging giyanito sa pagkilos sa mga susunod na taon.

Whistleblower

Voice is committed to providing safe spaces filled with integrity and respect for ALL people as well as for financial resources.

Click here for more information on our Whistle-blower policy & Procedure
Disclaimer